Algemene voorwaarden


Artikel 1  Definities
1.1  In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
  a.  Topdeals4Travel: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Gate4Travel BV handelend onder de naam “Topdeals4Travel”, gevestigd aan de Daniël Ruynemanstraat 13 te Deventer, Nederland, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62716913;
  b.  gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de website en/of van de diensten van Topdeals4Travel;
  c.  diensten: de diensten die Topdeals4Travel aan de gebruiker levert, zoals het op verzoek van de gebruiker zoeken naar het beste aanbod van aanbieders voor de gebruiker;
  d.  website: de website www.topdeals4travel.com die door Topdeals4Travel wordt beheerd;
  e.  aanbieder: het bedrijf dat via internet vakanties, vliegtickets, busreizen, stedentrips, hotels en/of dagjes weg aanbiedt.

Artikel 2  Algemeen
2.1  Deze algemene voorwaarden gelden voor ieder gebruik van de website en van de diensten.
2.2  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.3  Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Topdeals4Travel het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de gebruiker niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2.4  Topdeals4Travel heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3  Fair use
3.1  Het is niet toegestaan om van de diensten gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de diensten zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.

Artikel 4  Blokkering bij misbruik
4.1  Indien de gebruiker de voorwaarden voor het gebruik van de diensten schendt, dan heeft Topdeals4Travel het recht de gebruiker zonder nadere ingebrekestelling de verdere toegang tot de diensten te ontzeggen en de gegevens van de gebruiker uit de systemen van Topdeals4Travel te verwijderen, onverminderd de overige rechten van Topdeals4Travel.

Artikel 5  Diensten
5.1  Topdeals4Travel heeft het recht de inhoud en werking van de website en haar dienstverlening zonder nadere aankondiging te wijzigen.
5.2  De diensten die Topdeals4Travel levert staan duidelijk op de website vermeld. Topdeals4Travel kan niet gebonden worden aan kennelijke fouten en/of verschrijvingen op de website. Topdeals4Travel zal de diensten naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar leveren.
5.3  Voor de diensten is Topdeals4Travel afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. Topdeals4Travel is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welke hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen.
5.4  Topdeals4Travel is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de website tijdelijk buiten gebruik te stellen.
5.5  Topdeals4Travel kan te allen tijde besluiten te stoppen met haar dienstverlening.
5.6  Het gebruik van de website en van de dienst door de gebruiker is kosteloos.

Artikel 6  Aanbod van aanbieders
6.1  De informatie over het aanbod van een aanbieder is afkomstig van de website van de aanbieder.
6.2  Bij het tot stand komen van een overeenkomst met een aanbieder dient de gebruiker de met de aanbieder overeengekomen prijs aan de aanbieder te betalen. De op de website vermelde prijzen van aanbieders zijn afkomstig van aanbieders. De vermelde prijzen zijn inclusief btw. De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en kunnen slechts voor een bepaalde periode gelden.
6.3  Topdeals4Travel kan niet garanderen dat de informatie over het aanbod van een aanbieder correct en volledig is. Indien de gebruiker er zeker van wil zijn dat de informatie over het aanbod van een aanbieder correct en/of volledig is, dan dient de gebruiker contact op te nemen met de betreffende aanbieder.

Artikel 7  Websites van aanbieders en overeenkomst tussen gebruiker en aanbieder
7.1  Op de website of in e-mailberichten kan de gebruiker op links klikken. In een dergelijk geval komt de gebruiker op de website van de betreffende aanbieder en kan de gebruiker op de website van de aanbieder een boeking tot stand brengen. Het gebruik van links is geheel voor risico van de gebruiker. Topdeals4Travel staat op geen enkele wijze in voor de werking van de website van aanbieders en kan niet garanderen dat de informatie op websites van aanbieders correct en volledig is.
7.2  Bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de gebruiker en een aanbieder gelden de algemene voorwaarden van de betreffende aanbieder. Deze algemene voorwaarden van Topdeals4Travel maken geen onderdeel uit van de overeenkomst tussen de gebruiker en de aanbieder.
7.3  Indien de aanbieder zijn verplichtingen jegens de gebruiker niet nakomt, dan kan Topdeals4Travel daarvoor nimmer verantwoordelijk worden gesteld. Komt de aanbieder zijn verplichtingen jegens de gebruiker niet na, dan is dat een zaak tussen de aanbieder en de gebruiker en dient de gebruiker de aanbieder daarop aan te spreken en niet Topdeals4Travel. Topdeals4Travel kan niet garanderen dat een aanbieder zijn verplichtingen jegens de gebruiker zal nakomen.

Artikel 8  Account en alert
8.1  Op de website kan de gebruiker een account aanmaken. De gebruiker kan een account aanmaken door het registratieformulier in te vullen en in te sturen of door in te loggen met een extern account (zoals Google, Facebook, Outlook of Twitter). Logt de gebruiker met een extern account in, dan kan de gebruiker direct gebruik maken van de diensten.
8.2  Het account kan enkel worden aangemaakt nadat de gebruiker heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
8.3  Nadat het account is aangemaakt, stuurt Topdeals4Travel de gebruiker onverwijld via de e-mail een bevestiging.
8.4  Nadat het account is aangemaakt, kan de gebruiker op zijn profielpagina een alert indienen en ontvangt de gebruiker een bericht via de e-mail indien Topdeals4Travel het beste aanbod voor de gebruiker heeft gevonden. Topdeals4Travel kan niet garanderen dat het gemailde aanbod (geheel) overeenstemt met de behoefte van de gebruiker. Het indienen van een alert is vrijblijvend en kosteloos.
8.5  De gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account en voor zijn inloggegevens.
8.6  Indien de gebruiker in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, de overeenkomst, wet- en regelgeving, de rechten van derden schendt of onrechtmatig jegens Topdeals4Travel handelt, dan is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die Topdeals4Travel daardoor lijdt en is Topdeals4Travel gerechtigd het account van de gebruiker te blokkeren. De gebruiker wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.

Artikel 9  Verplichtingen van de gebruiker
9.1  De gebruiker die ingelogd is, kan commentaar plaatsen bij een aanbieding van een aanbieder.
9.2  De gebruiker zal geen informatie op de website plaatsen die:
  a.  in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
  b.  in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet, zoals het plaatsen van scheldwoorden of discriminerende teksten;
  c.  de rechten van derden schenden, in het bijzonder wordt hierbij verwezen naar de intellectuele eigendomsrechten van derden.
9.3  Topdeals4Travel behoudt zich te allen tijde het recht voor om content van de gebruiker te weigeren of te verwijderen.

Artikel 10  Intellectuele eigendomsrechten
10.1  Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de website, zoals afbeeldingen, informatieve teksten en beoordelingen, de programmatuur en waar het door Topdeals4Travel aan de gebruiker verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Topdeals4Travel of bij haar licentiegever. Het is de gebruiker niet toegestaan dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken of te kopiëren.

Artikel 11  Klantenservice
11.1  Klachten of vragen over de diensten kunnen worden gemeld bij de klantenservice van Topdeals4Travel. De klantenservice van Topdeals4Travel is bereikbaar via het e-mailadres support@gate4travel.com.
11.2  Klachten worden door Topdeals4Travel binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de gebruiker op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

Artikel 12  Aansprakelijkheid
12.1  Topdeals4Travel kan niet instaan voor de continue beschikbaarheid van haar diensten en voor de juistheid van al de op de website voorkomende gegevens. De website kan technische onjuistheden of andere fouten bevatten. De website wordt aangeboden in zijn huidige staat en zoals beschikbaar, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook.
12.2  Topdeals4Travel garandeert niet dat de dienst vrij is van storingen. De gebruiker erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. Topdeals4Travel is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van de dienst.
12.3  Topdeals4Travel kan niet aansprakelijk worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de gebruiker.
12.4  Alle informatie en gegevens op de website zijn met de grootste zorg samengesteld. Het kan natuurlijk zijn dat er op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden staan. Topdeals4Travel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolkomenheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het gebruik maken van de website of de diensten of veroorzaakt door technische storingen. Topdeals4Travel kan niet garanderen dat informatie op de website over het aanbod van aanbieders correct en up-to-date is.
12.5  Het gebruik van de website en van de dienst is geheel voor risico van de gebruiker. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van het gebruik van de website en/of van de dienst, maakt.
12.6  Topdeals4Travel kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het handelen van derden zoals een aanbieder.
12.7  Topdeals4Travel is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de overeenkomst die, als gevolg van de diensten van Topdeals4Travel, is gesloten tussen de gebruiker en de aanbieder.
12.8  Topdeals4Travel is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

Artikel 13  Overmacht
13.1  Topdeals4Travel is niet gehouden tot het leveren van de diensten indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, stroomstoring, oorlog en rellen, brand, diefstal, dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, alsmede iedere andere situatie waarop Topdeals4Travel geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
13.2  Topdeals4Travel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van de gebruiker indien er sprake is van overmacht.

Artikel 14  Beveiliging
14.1  Topdeals4Travel spant zich in om haar systemen en de website te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik en verlies van ingevoerde gegevens. De website is beveiligd met een SSL certificaat. Het is onmogelijk om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. Topdeals4Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen ingevoerde gegevens alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij er ter zake sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Topdeals4Travel.

Artikel 15  Privacy
15.1  Topdeals4Travel verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement die op de website staat.

Artikel 16  Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1  Op alle diensten die Topdeals4Travel levert is Nederlands recht van toepassing.
16.2  Alle geschillen tussen de gebruiker en Topdeals4Travel zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Topdeals4Travel is gelegen. De gebruiker heeft 1 maand de tijd nadat Topdeals4Travel zich schriftelijk jegens de gebruiker op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Wil je niets missen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste aanbiedingen.

Wil je ons volgen?