Zasady i warunki


Artykuł 1  Definicje
1.1  Następujące terminy użyte w niniejszych Warunkach Ogólnych mają znaczenie podane poniżej, o ile nie zaznaczono inaczej lub kontekst nie wskazuje inaczej:
  a.  Topdeals4Travel: Użytkownik niniejszych Warunków Ogólnych: Gate4Travel BV spółka działająca pod nazwą "Topdeals4Travel", z siedzibą w Deventer, Holandia, Daniël Ruynemanstraat 13, wpisana do rejestru Izby Handlowej pod numerem "KvK" 62716913;
  b.  Użytkownik: osoba fizyczna korzystająca z Witryny i/lub Usług świadczonych przez Topdeals4Travel;
  c.  Usługi: Usługi świadczone na rzecz Użytkownika przez Topdeals4Travel, np. znalezienie najlepszej oferty Dostawców dla Użytkownika, na jego żądanie;
  d.  Witryna: strona internetowa www.topdeals4travel.com obsługiwana przez Topdeals4Travel;
  e.  Dostawca: spółka oferująca przez internet urlopy wypoczynkowe, bilety lotnicze, podróże autokarowe, zwiedzanie miast, pobyty w hotelach i/lub wycieczki jednodniowe.

Artykuł 2  Informacje ogólne
2.1  Niniejsze Warunki Ogólne mają zastosowanie przy każdorazowym korzystaniu z Witryny i Usług.
2.2  Jakiekolwiek odstępstwa od niniejszych Warunków Ogólnych są możliwe wyłącznie pod warunkiem uzyskania wyraźnej zgody w formie pisemnej lub elektronicznej.
2.3  W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Ogólnych stanie się nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków Ogólnych pozostaną w pełni obowiązujące i wykonalne. W takim przypadku Topdeals4Travel ma prawo do zastąpienia takiego postanowienia innym postanowieniem, które pozostaje bez nieuzasadnionego wpływu na Użytkownika oraz jest w jak najszerszym zakresie zbliżone do takiego niewykonalnego postanowienia.
2.4  Topdeals4Travel ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszych Warunków Ogólnych.

Artykuł 3  Uczciwe użytkowanie
3.1  Zabrania się korzystania z Usług w sposób, który mógłby w jakikolwiek sposób wpłynąć na innych Użytkowników lub właściwe świadczenie Usług. Ponadto zabrania się uzyskiwania dostępu do obszarów Witryny objętych ochroną poprzez obejście zabezpieczeń lub korzystanie z cudzych danych logowania.

Artykuł 4  Blokowanie dostępu w przypadku niedozwolonego użycia
4.1  W przypadku, gdy Użytkownik naruszy warunki korzystania z Usług, Topdeals4Travel ma prawo odmówić Użytkownikowi dalszego dostępu do Usług bez konieczności dodatkowego powiadomienia oraz usunąć dane Użytkownika z systemów Topdeals4Travel, bez uszczerbku dla innych praw Topdeals4Travel.

Artykuł 5  Usługi
5.1  Topdeals4Travel ma prawo zmieniać treść i działanie Witryny oraz zakres świadczenia Usług bez konieczności dodatkowego powiadomienia.
5.2  Usługi oferowane przez Topdeals4Travel są wyraźnie wskazane w treści Witryny. Wszelkie nieścisłości i/lub błędy typograficzne na Witrynie nie są w żaden sposób wiążące dla Topdeals4Travel. Topdeals4Travel świadczy Usługi z dołożeniem wszelkich starań i z zachowaniem najwyższego poziomu staranności oczekiwanej od profesjonalisty.
5.3  W celu świadczenia Usług Topdeals4Travel korzysta z usług i sieci osób trzecich. Topdeals4Travel nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek szkody, niezależnie od przyczyny, powstałe w związku z Usługami lub sieciami osób trzecich.
5.4  Topdeals4Travel ma prawo do tymczasowego wyłączenia Witryny w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
5.5  Topdeals4Travel może w dowolnym momencie wstrzymać świadczenie swoich Usług.
5.6  Korzystanie z Witryny i Usług przez Użytkownika jest bezpłatne.

Artykuł 6  Oferta Dostawców
6.1  Informacje o ofercie Dostawcy są uzyskiwane z witryny Dostawcy.
6.2  Po zawarciu Umowy z Dostawcą Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Dostawcy uzgodnionej z nim ceny. Ceny Dostawców podane na Witrynie zostały uzyskane od Dostawców. Podane ceny zawierają podatek VAT. Podane ceny mogą ulec zmianie i mogą obowiązywać tylko przez określony czas.
6.3  Topdeals4Travel nie gwarantuje, że informacje dotyczące oferty Dostawcy są poprawne i kompletne. W przypadku, gdy Użytkownik chce upewnić się, czy informacje dotyczące oferty Dostawcy są poprawne i/lub kompletne, Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się z danym Dostawcą.

Artykuł 7  Witryny Dostawców i umowa między Użytkownikiem a Dostawcą
7.1  Użytkownik może klikać na linki zamieszczone na Witrynie lub w wiadomościach mailowych. W takim przypadku Użytkownik przejdzie na witrynę danego Dostawcy i będzie mógł dokonać rezerwacji bezpośrednio na jego stronie. Korzystanie z linków odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Topdeals4Travel w żaden sposób nie gwarantuje poprawnego działania witryn Dostawców, ani też poprawności i kompletności informacji zamieszczonych na witrynach Dostawców.
7.2  Po zawarciu umowy między Użytkownikiem a Dostawcą zastosowanie mają warunki ogólne danego Dostawcy. Niniejsze Warunki Ogólne Topdeals4Travel nie stanowią części umowy między Użytkownikiem a Dostawcą.
7.3  W przypadku, gdy Dostawca nie wypełni swoich obowiązków względem Użytkownika, Topdeals4Travel nie może być nigdy pociągnięte do odpowiedzialności z tego tytułu. W przypadku, gdy Dostawca nie wypełni swoich obowiązków względem Użytkownika, pozostaje to kwestią między Dostawcą a Użytkownikiem, a Użytkownik powinien pociągnąć do odpowiedzialności Dostawcę - nie zaś Topdeals4Travel. Topdeals4Travel nie gwarantuje, że Dostawca będzie wypełniać swoje obowiązki względem Użytkownika.

Artykuł 8  Konto i powiadomienia
8.1  Użytkownik może założyć konto na Witrynie. Użytkownik może je utworzyć poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego lub zalogowanie z konta zewnętrznego (np. Google, Facebook, Outlook lub Twitter). W przypadku, gdy Użytkownik zaloguje się korzystając z konta zewnętrznego, może od razu zacząć korzystać z Usług.
8.2  Konto zostanie założone dopiero po kliknięciu przez Użytkownika potwierdzenia, że zapoznał się on z niniejszymi Warunkami Ogólnymi.
8.3  Po założeniu konta Topdeals4Travel niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie drogą elektroniczną.
8.4  Po założeniu konta Użytkownik może włączyć na swojej stronie profilowej funkcję powiadamiania, a następnie będzie on otrzymywał drogą elektroniczną informacje o najlepszej ofercie znalezionej dla niego przez Topdeals4Travel. Topdeals4Travel nie gwarantuje, że oferta przekazana drogą elektroniczną będzie (w pełni) spełniać wymagania Użytkownika. Włączenie funkcji powiadamiania nie powoduje żadnych konsekwencji dla Użytkownika i jest bezpłatne.
8.5  Użytkownik będzie stale odpowiedzialny za swoje konto i dane logowania.
8.6  W przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszych Warunków Ogólnych, umowy, przepisy prawa lub prawa osób trzecich, bądź dopuści się czynu zabronionego względem Topdeals4Travel, Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie wynikłe szkody poniesione przez Topdeals4Travel, a Topdeals4Travel będzie mieć prawo do zablokowania konta Użytkownika. Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną.

Artykuł 9  Obowiązki Użytkownika
9.1  Po zalogowaniu się Użytkownik może skomentować ofertę Dostawcy.
9.2  Użytkownik nie może umieszczać na Witrynie informacji, które:
  a.  naruszają przepisy krajowe lub międzynarodowe;
  b.  naruszają ogólnie przyjęte dobre obyczaje oraz zasady zachowania obowiązujące w internecie, np. obraźliwe lub dyskryminujące uwagi;
  c.  naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej osób trzecich.
9.3  Topdeals4Travel ma zawsze prawo do odmowy lub usunięcia konta Użytkownika.

Artykuł 10  Prawa własności intelektualnej
10.1  Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące Witryny, włączając ilustracje, teksty informacyjne i recenzje, oprogramowanie oraz informacje przekazane Użytkownikowi przez Topdeals4Travel, są własnością Topdeals4Travel lub jego licencjodawcy. Użytkownikowi zabrania się reprodukowania, ujawniania lub kopiowania takich informacji.

Artykuł 11  Obsługa klienta
11.1 Wszelkie skargi lub pytania dotyczące Usług można składać w Dziale Obsługi Klienta Topdeals4Travel. Z Działem Obsługi Klienta Topdeals4Travel można kontaktować się drogą elektroniczną pod adresem: support@gate4travel.com.
11.2 Skargi będą rozpatrywane przez Topdeals4Travel w ciągu 14 dni. W wyjątkowej sytuacji, jeśli skarga nie może być rozpatrzona w ciągu 14 dni, Użytkownik zostanie poinformowany o okresie opóźnienia.

Artykuł 12  Odpowiedzialność
12.1  Topdeals4Travel nie gwarantuje stałej dostępności swoich Usług oraz poprawności wszystkich informacji umieszczonych na Witrynie. Witryna może zawierać błędy techniczne lub inne. Witryna jest dostępna w stanie, w jakim jest i w miarę dostępności, bez udzielania jakichkolwiek gwarancji wyraźnych lub dorozumianych.
12.2  Topdeals4Travel nie gwarantuje, że Usługi będą wolne od wad. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług może być przerwane z różnych przyczyn. Topdeals4Travel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z tymczasowego przerwania świadczenia Usługi.
12.3  Topdeals4Travel nie może być pociągnięte do odpowiedzialności w przypadku nieuprawnionego użycia danych logowania Użytkownika przez osoby trzecie.
12.4  Wszystkie informacje i dane zamieszczone na Witrynie zostały opracowane z zachowaniem należytej staranności. Witryna może jednak zawierać pewne błędy/nieścisłości. Topdeals4Travel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z błędów i/lub nieścisłości, problemy związane z niewłaściwym użyciem Witryny lub Usług, lub spowodowane przez awarie techniczne. Topdeals4Travel nie gwarantuje, że informacje zamieszczone na Witrynie dotyczące oferty Dostawców są poprawne i kompletne.
12.5  Korzystanie z Witryny lub Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za podjęte przez siebie decyzje związane z korzystaniem z Witryny i/lub Usług.
12.6  Topdeals4Travel nie może być nigdy pociągnięte do odpowiedzialności z tytułu działań osób trzecich, np. Dostawców.
12.7  Topdeals4Travel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z umowy zawartej między Użytkownikiem a Dostawcą w związku z Usługami Topdeals4Travel.
12.8  Topdeals4Travel nie ponosi odpowiedzialności za zniekształcanie lub utratę informacji w wyniku ich przekazania za pośrednictwem środków telekomunikacji.

Artykuł 13  Siła wyższa
13.1  Topdeals4Travel nie ma obowiązku świadczenia Usług w przypadku, gdy jest to niemożliwe ze względu na działanie siły wyższej. Siła wyższa oznacza między innymi: naruszenie nie leżące po stronie zaangażowanych osób trzecich, tymczasową niedostępność lub brak dostępności sprzętu komputerowego, oprogramowania i/lub dostępu do internetu lub innych łączy telekomunikacyjnych, które są niezbędne w celu świadczenia Usług, niekorzystne warunki pogodowe, decyzje władz, awarię zasilania, wojnę i zamieszki, pożar, kradzież, utratę danych z powodu awarii komputera, zainfekowanie wirusem lub włamanie do komputera przez osoby trzecie oraz wszelkie sytuacje (wyraźnie) znajdujące się poza kontrolą Topdeals4Travel.
13.2  Topdeals4Travel nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w przypadku działania siły wyższej.

Artykuł 14  Bezpieczeństwo
14.1  Topdeals4Travel dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć swoje systemy i Witrynę przez nieuprawnionym użyciem i utratą wprowadzonych danych. Witryna jest zabezpieczona certyfikatem SSL. Całkowite wykluczenie nieuprawnionego użycia lub niepożądanej utraty danych nie jest możliwe. Topdeals4Travel nie bierze na siebie odpowiedzialności w przypadku, gdy pomimo powziętych środków bezpieczeństwa wprowadzone dane są narażone na zniekształcenie, utratę lub nieuprawnione użycie przez osoby trzecie, chyba że nastąpiło to w wyniku świadomego działania lub niedbalstwa ze strony Topdeals4Travel.

Artykuł 15  Prywatność
15.1  Topdeals4Travel przetwarza dane zgodnie z polityką prywatności, której treść dostępna jest na naszej Witrynie.

Artykuł 16  Prawo właściwe i jurysdykcja
16.1  Wszystkie Usługi świadczone przez Topdeals4Travel podlegają prawu holenderskiemu.
16.2  Wszelkie spory między Użytkownikiem a Topdeals4Travel podlegają wyłącznej jurysdykcji sądu holenderskiego właściwego dla siedziby Topdeals4Travel. W ciągu 1 miesiąca od pisemnego powołania się przez Topdeals4Travel na niniejszy przepis Użytkownik ma możliwość zdecydować się na rozstrzygnięcie sporu przez sąd właściwy na podstawie przepisów prawa.

Nie chcesz nic przegapić?

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi wakacyjnymi ofertami.

Śledź nas!